Privacy statement


Trivium advies is een onafhankelijke organisatie die wordt ingeschakeld door zowel de belangenbehartiger als de aansprakelijke partij (tweezijdige opdracht) bij vraagstukken rondom letselschade. Op basis van een specifieke opdracht coördineren wij actuele kennis op medisch, paramedisch, technisch, onderwijskundig of arbeidsdeskundig gebied. In het multidisciplinaire team zitten o.a. ergotherapeuten, arbeids- en re-ïntegratiedeskundigen, bouwkundig adviseurs en een revalidatiearts.
Om de vraagstukken die samenhangen met uw persoonlijk letsel te inventariseren, te beoordelen en/of af te handelen moet Trivium advies beschikken over allerlei relevante persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum en adres maar ook relevante medische gegevens. Dat is nodig voor het inventariseren van stoornissen, beperkingen en belemmeringen en het in kaart brengen van mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving, zoals de Wet op de Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wlz en de WIA.
De persoonsgegevens worden in dossiers verwerkt en daarnaast ook verwerkt in een geautomatiseerd dossieradministratiesysteem waartoe alleen medewerkers van Trivium advies toegang hebben. Trivium advies is voor deze gegevens aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Trivium advies verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst voor herstel van autonomie van het slachtoffer.


VERWERKING

Binnen het kader van de doelen van de gegevensverwerking worden primair de gevolgen op het gebied van mobiliteit, huisvesting, onderwijs, arbeid en de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) in kaart gebracht voor iemand die door toedoen van een ander letsel heeft opgelopen. Vervolgens worden de gegevens vastgelegd en bewaard in opdracht van partijen die uiteindelijk beslissen over de compensatie aan het slachtoffer van letselschade.


BEVEILIGING EN GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN

Om deze gegevens te beschermen heeft Trivium Advies passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen. De gegevens worden alleen verstrekt aan medewerkers van Trivium advies die bij de behandeling van het betreffende dossier zijn betrokken en indien noodzakelijk aan adviseurs met wie Trivium advies een nauw samenwerkingsverband heeft en derhalve een functionele eenheid vormt. Deze gegevens mogen alleen worden gebruikt binnen het kader van hun werkzaamheden op het gebied van de behandeling van het betreffende dossier. Er worden geen gegevens verstrekt aan anderen dan onze opdrachtgevers en het letselschadeslachtoffer zelf.


RECHTEN VAN BETROKKENE(N)

In dit schrijven hebben wij aangegeven waarvoor uw gegevens binnen onze organisatie worden gebruikt.  Conform de AVG heeft u verder het recht om de gegevens in te zien die wij over u bewaren. Vervolgens kunt u verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming verzoeken, indien de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden van de verwerking. Tenslotte heeft u ook het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens als er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden.


MEER INFORMATIE OVER DIT ONDERWERP?

Informatie over privacy kunt u opvragen bij de autoriteit persoonsgegevens (088-1805250) of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met mevrouw L. Renders, directeur.