Handreiking Zorgschade

De Handreiking Zorgschade geeft een beschrijving van de processtappen die gezet kunnen of moeten worden bij de afwikkeling van zorgschadezaken. De Handreiking is van toepassing op letselschadezaken waarin sprake is van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag.

De Handreiking is formeel goedgekeurd en wordt op 16 november 2017 aan de minister van Veiligheid en Justitie en de overige aanwezigen overhandigd tijdens de Letselschaderaadsdag. Sinds 1 januari 2018 is het document officieel. Dit is nog maar het begin.

De Handreiking staat nog maar aan het begin en met de branche en de zorgdeskundigen zal de Handreiking ter hand genomen gaan worden, geevauleerd en geoptimaliseerd. Zodat slachtoffers de zorg krijgen die aansluit op hun wensen en mogelijkheden. Waarbij autonomie en herstel van kwaliteit van leven voorop staan.

Linda Renders is zowel mede-auteur als lid van de werkgroep Zorgschade.